blog.jj5.net (2003 to 2005)

Tonight's Japanese

Thu Jul 29 01:04:00 UTC+1000 2004

Categories:

Takai == expensive

Yasui == cheap

Kani == crab

Reizoko == fridge

Rei == cold

Zoko == box

Tabimasu == eat

Nomimasu == drink

Ga == 'to object'

Wa == 'to subject'

Ski == like

I learned heaps of other things, and then promptly forgot them. :P

Watashi wa kani no yakimeshi ga ski desu.

Reizoko wa takai desu.

Ramen wa yasui desu.


Copyright © 2003-2005 John Elliot